Schenken

Schenken aan een goed doel kan op twee manieren:

•             een éénmalige schenking

•             een periodieke schenking

Beide schenkingen zijn alleen voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar als de begunstigde een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) De Stichting Vrienden van Reinier de Graaf heeft de ANBI status en hoeft derhalve geen belasting te betalen over de schenkingen die ze krijgen. Als aan de schenking een tegenprestatie is verbonden, moet een ANBI wel schenkbelasting betalen.

Periodieke schenking

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen. De schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag over aan dezelfde organisatie. Vanuit het goede doel mag daar geen enkele prestatie tegenover staan. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel. De schenker moet minstens 18 jaar zijn. Als de schenker is getrouwd of geregistreerd partnerschap heeft, is bijna altijd toestemming van de partner vereist.

Wijziging periodieke schenking

Tot 1 januari 2014 moest een notaris een periodieke gift aan een goed doel vastleggen. De noodzaak van het opstellen van zo'n notariële akte werd als een belemmering voor het doen van een periodieke schenking gezien en is in het nieuwe Belastingplan 2014 niet meer opgenomen. Een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel is voldoende. In het geval van een notariële akte is het belangrijk vooraf te informeren of een goed doel bereid is om de notariskosten te betalen. De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gepubliceerd die gebruikt kunnen worden om een schenkingsovereenkomst vast te leggen.

Eindigen periodieke schenking

De periodieke schenking eindigt bij overlijden. De schenker kan in de notariële akte laten of schenkingsovereenkomst opnemen dat een periodieke schenking aan het goede doel eindigt op het moment dat zijn (haar) inkomen daalt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. In de akte of overeenkomst kan ook staan dat de periodieke schenking eindigt op het moment dat het goede doel niet meer de ANBI-status heeft of failliet gaat.

Als na een schenking blijkt dat het goede doel op dat moment geen ANBI meer was, mag de schenker deze gift toch aftrekken als hij (zij) daarvan niet op de hoogte kon zijn.

Voorlopige teruggaaf

Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave door de Belastingdienst een feit is. Het is dan mogelijk een verzoek tot ‘Voorlopige teruggaaf’ in te dienen. Wie dit vóór 1 december doet, ontvangt het totaalbedrag van de teruggave in twaalf maandelijkse termijnen. Wordt het verzoek na 1 december ingediend, dan verdeelt de Belastingdienst de teruggave over de resterende maanden.

Giftenaftrek

In de Belastingwet en in de Geefwet staat wanneer giften aan een goed doel fiscaal aftrekbaar zijn. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, gelden aparte regels.

Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het ontvangende goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Bovendien geldt er een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 'drempelinkomen'.

Drempelinkomen

Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. De drempel voor giftenaftrek bedraagt 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het 'drempelinkomen'.

Meer informatie over het drempelinkomen is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Bewijzen

Bij de aangifte hoeft geen bewijs te worden geleverd van giften aan goede doelen. Bewijzen moeten er wel zijn als de Belastingdienst erom vraagt. Meestal liggen de giften vast in bankafschriften. Giften aan collectanten waarvan geen kwitantie is, zijn niet aftrekbaar.

De giftenaftrek verschilt van belastingaftrek voor periodieke giften. Daarvoor gelden andere voorwaarden. Kosten voor vrijwilligerswerk bij een goed doel, kunnen ook als (gewone) gift worden aangemerkt.

Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave  door de Belastingdienst een feit is. Het is dan mogelijk een verzoek tot ‘Voorlopige teruggaaf’ in te dienen. Wie dit vóór 1 december doet, ontvangt het totaalbedrag van de teruggave in twaalf maandelijkse termijnen. Wordt het verzoek na 1 december ingediend, dan verdeelt de Belastingdienst de teruggave over de resterende maanden.

Goederen geven

Het is ook mogelijk goederen of rechten (vorderingen of waardepapieren) te schenken aan een goed doel. Die kunnen een aftrekpost zijn voor de belasting in de vorm van een eenmalige gift. Het is dan wel belangrijk dat vaststaat wat de waarde van de goederen is in het economisch verkeer

Bron: www.goededoelen.nl

schenking door de heren van Barca

Nalatenschap

Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel:

1) het goede doel is erfgenaam

Als (mede)erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Het goede doel en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal een goed doel een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is het goede doel niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

2) het goede doel krijgt een legaat

Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij.

Ook een legaat aan een goed doel moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.

Executeur

Het is raadzaam in het testament een executeur te benoemen. Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap wettelijk vereffend worden. Een executeur (en alleen de executeur) kan verklaren dat de nalatenschap ruim positief is om alle schulden te voldoen. Door deze verklaring hoeft de nalatenschap niet wettelijk vereffend te worden wat veel extra werkzaamheden met zich meebrengt. 

Efficiënt

Het goede doel dat in een testament staat zal de nalatenschap zo efficiënt mogelijk proberen af te wikkelen om zodoende een hoog rendement uit de nalatenschap te halen. Een aantal goede doelen werkt samen om nalatenschappen zo efficiënt mogelijk af te wikkelen. Ze laten de afwikkeling van de nalatenschappen begeleiden en controleren door Bureau Nalatenschappen van VFI brancheorganisatie van goede doelen. De executeur en de notaris van de erflater krijgen met dit bureau te maken tijdens de afwikkeling van de nalatenschap. Bij het opmaken van een testament heeft het Bureau Nalatenschappen geen rol.

Goederen

Het is ook mogelijk spullen (inboedel, sieraden), een huis of een aandelenportefeuille na te laten aan een goed doel. Goede doelen zullen vrijwel altijd alles te gelde maken. Goede doelen hebben geld nodig om hun doelstellingen te realiseren. Zijn er spullen met een grote emotionele waarde, dan is het beter deze na te laten aan familie of vrienden.

Testament

Nadenken over een testamenten dus over de eindigheid van het leven, is niet gemakkelijk. Toch legt een groeiend aantal mensen vast dat (een deel van) hun nalatenschap naar een of meer goede doelen gaat. Zij willen het goede doel blijven steunen ook als zij er niet meer zijn.

Opstellen

Nalaten aan een of meerdere goede doelen kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris adviseert over de mogelijkheden en legt de uiterste wil vast in een notariële akte. Een testament heeft pas rechtskracht als de erflater en de notaris het testament hebben ondertekend.

Wijzigen

Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen rechtskracht; het testament blijft gewoon geldig.

Executeur

De erfgenamen moeten samen de afwikkeling van de nalatenschap regelen tenzij in het testament een executeur is benoemd. Een executeur is iemand die alle zaken regelt rondom de nalatenschap en de begrafenis of crematie. De executeur hoeft geen mede-erfgenaam of familielid te zijn. De executeur voert het testament uit en krijgt daarvoor, als hierover in het testament niets is geregeld, een beloning van 1% van het vermogen op de dag van het overlijden. Ook kan in het testament een honorarium van de executeur worden vastgelegd. Het kan een vast bedrag of een percentage zijn.

Op www.notaris.nl zijn notarissen op postcode te vinden.

Geen testament

Als een overledene geen testament heeft opgesteld, geldt voor de verdeling van de nalatenschap het wettelijke erfrecht. Meer informatie staat onder meer op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

(bron: goededoelen.nl) 

studentenvereniging Delft schenkt

Fonds op naam

Bij steeds meer goede doelen kan een Fonds op Naam worden opgericht. Dit kan bij leven maar ook via een beschikking in het testament. Een Fonds op Naam is een schenking aan een goed doel, ook genoemd het 'hoofdfonds', met een gerichte opdracht.

Doelstelling

De schenker bepaalt zelf de naam van het fonds (vaak de eigen naam of de naam van een dierbare) en de aan het 'hoofdfonds' gerelateerde doelstelling (bijvoorbeeld een bepaald onderzoek). De schenker kan ook zelf bepalen hoeveel geld het fonds uitgeeft. Het doel van het Fonds op Naam moet over het algemeen wel passen binnen de doelstelling van het 'hoofdfonds'. Het 'hoofdfonds' zorgt ervoor dat het geld in het Fonds van Naam besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert een Fonds op Naam van de kennis en ervaring die bij het 'hoofdfonds' aanwezig zijn, zonder belast te zijn met organisatorische en administratieve kwesties.

De meeste goede doelen hanteren een minimumbeginvermogen. Een Fonds op Naam biedt (vermogende) particulieren, maar ook bedrijven de mogelijkheid op deze persoonlijke wijze het werk van een goed doel structureel te ondersteunen.

Kosten

Over het algemeen neemt het 'hoofdfonds' alle kosten voor het instellen van een Fonds op Naam voor zijn rekening. Onder deze kosten vallen onder andere de notariskosten. Meer informatie over het instellen van een Fonds op Naam is beschikbaar bij de notaris of bij het goede doel.

Erfbelasting

Als iemand iets erft als erfgenaam of legataris, wordt daarover belasting geheven. Dit heet erfbelasting. Maar goede doelen (met ANBI status) hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling.

Hoogte van de schenk- en erfbelasting

De hoogte van de belasting die moet worden betaald over een nalatenschap of schenking hangt van twee dingen af: de grootte van de verkrijging en de relatie tussen de schenker (of erflater) en de bevoordeelde.

In beginsel geldt: hoe groter de verkrijging, hoe hoger het belastingtarief. Daarnaast geldt: nabije verwanten (echtgenoot, kinderen) betalen een lager tarief dan verre familieleden. Mensen die alleen in de verte verwant zijn met de schenker of erflater of helemaal geen familie zijn, vallen in de hoogste tariefgroep.

Erfbelasting is een complex onderwerp. Op deze website staat alleen de basisinformatie. Daarnaast zijn er nog allerlei bepalingen en uitzonderingen. Een notaris kent de weg hierin en kan adviseren hoe een nalatenschap het beste kan worden verdeeld. Veel notarissen zijn zelfs speciaal opgeleid als 'estate-planner'. Ook de meeste goede doelen hebben deskundigen op het gebied van nalaten en schenken. Ook zij kunnen informatie en advies geven.  

Bron: www.goededoelen.nl